2010 JCA Varsity Playoff Game 3 vs Richwoods - BrianJonesSr